DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Serwisu www.medynia.com

Obowiązująca w Ośrodku Garncarskim MEDYNIA

Ośrodek Garncarski MEDYNIA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA oraz istniejącej architektury.
Dane teleadresowe jednostki:
Ośrodek Garncarski MEDYNIA (w skrócie OGM):
Telefon: 17 7726 883
E-mail: biuro@medynia.com
Adres korespondencyjny: 37-126 Medynia Głogowska 383,
Data publikacji strony internetowej: 2022-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-20.
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
– ikony mediów społecznościowych nie mają towarzyszącego im tekstu
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Ułatwienia
Strona posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast
– negatywny kontrast
– jasne tło
– mapa strony
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– możliwość wyświetlania strony w skali szarości
– focus wokół elementów nawigacyjnych
– możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
– stosujemy zasady prostego języka
– linki do strony mapy witryny
– na stronie nie ma formularzy ani zabezpieczeń CAPCHA
– nie ma automatycznie odtwarzających się dźwięków
– nie używamy grafik aby przedstawiać tekst

– strona nie ma limitu czasowego
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Pani Agnieszka Nawłoka – adres email: biuro@medynia.com oraz Pan Szymon Wal – adres email: biuro@medynia.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 772 68 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do:
Prezes Zarządu PFRON; skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl; al. Jana
Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa; telefon 225 055 448
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Poruszanie się po terenie Ośrodka Garncarskiego: zagospodarowanie zewnętrzne ośrodka uwzględnia poruszanie się po nim osób niepełnosprawnych. Drewniane pomosty, z których bezpośrednio wchodzi się do budynków C, D i E posiadają odpowiednio zaprojektowane pochylnie.
Budynek A – Informacja turystyczna, kasa, sklep. Parterowy budynek znajduje się przy drodze głównej, wejście bezpośrednio z parkingu. Prowadzą do niego duże drzwi, które nie stwarzają barier architektonicznych. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą na teren Ośrodka Garncarskiego przez szeroką furtkę, obok znajduje się duża brama umożliwiająca wjazd szerokich pojazdów.
Budynek C- ekspozycyjny, znajduje się na parterze. Do budynku prowadzi drewniany pomost, który nie stwarza problemów w poruszaniu. Wjazd na pomost ułatwiają szerokie stabilne pochylnie umożliwiające wjazd na wózku inwalidzkim.
Budynek E – pracownia, znajduje się na parterze, wejście z dwóch stron, prosto z pomostu, przez drzwi, które nie stwarzają barier architektonicznych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Wjazd do toalety na wózku inwalidzkim możliwy jest również przez drzwi boczne, wjeżdżając bezpośrednio z drewnianego pomostu.
Budynek B i D – drewniana chałupa i tradycyjna pracownia garncarska z XIX wieku.
Wejście do budynków przez drewniane progi oraz progi wewnątrz budynku, między pomieszczeniami. Budynki nie są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Budynek F – pomieszczenia administracyjne, sala widowiskowa, pracownie. Budynek zlokalizowany jest przy głównej ulicy. Obiekt nie jest przystosowany do korzystania z niego osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z problemami motorycznymi.
Dostępność parkingu
Ośrodek Garncarski Medynia posiada parking zewnętrzny. Na parkingu przed obiektem znajduje się zaznaczone na kolor niebieski miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście na teren obiektu od strony parkingu dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Drugie wejście na teren obiektu od strony Ulicy Władysławy Prucnal posiada pochylnię i bramę o odpowiedniej szerokości.
Dojazd komunikacją międzygminną MKS
Rozkład jazdy autobusów z dworca autobusowego znajdują się na stronie. Należy wysiąść na
przystanku przy Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej

Inne
Do budynków Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA – istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Obiekt nie posiada audio przewodników – dodatkowych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami.